روش هاي ياد گيري مشاركتي
الف ) طرح كارآيي تيم :
مراحل:
1)مدير يادگيري محتواي آموزشي را در اختيار فراگيران قرار مي دهد(فيلم-آزمايش – نمايش-متن…)
2)توزيع سوالات بين افراد تيم ها
3)اعضا ي تيم ها به طور فردي به سوالات پاسخ مي دهند
4)هر تيم پاسخ هاي اعضا رابررسي كرده وبا جمع بندي آن ها پاسخ تيم را تنظيم مي كنند
5)مدير ياد گيري پاسخ سوالات را در اختيار تيم ها قرار مي دهد
6) پاسخ هاي فردي و تيمي در داخل تيم هانمره گذاري مي شود
7)هر يك از اعضا كار خود وكار تيم را ارز يابي كرده وميزان موفقيت را مشخص مي كنند وپيشنهادات خود را براي ياد گيري بهتر ارائه كنند.
ب) طرح تدريس اعضاي تيم :
مراحل:
1)اعضاي هر تيم مثلا ” از 1تا 5 شماره گذاري شده اند
2)مدير يادگيري متن درس را بين اعضاي كليه ي گروه ها تقسيم مي كند ( يك مطلب واحد براي شماره هاي 1، يك مطلب واحد براي شمارههاي 2 و….الي آخر) واز افراد مي خواهد كه هر كسي موضوع مربوط به خود را تا يادگيري كامل در زماني كه مشخص شده (مثلا” 10دقيقه ) مطالعه كند
3) در پايان وقت مقرر افراد هم شماره گروه هاي جديدي تشكيل مي دهند ومطلب واحد ي را كه ياد گرفته اند به منظور رسيدن به تسلط كامل براي هم توضيح مي دهند
4)در پايان مهلت مقرر افراد دوباره به داخل گروه خود بر مي گردند ( البته با دست پر واطلاعات كامل تر ) وهر نفر موضوع مربوط به خود را براي اعضا ي ديگر توضيح مي دهد وبا بحث وتبادل نظر همگي به تمامي مطالب درس تسلط پيدا مي كنند
5)در پايان زمان مقرر يك ارزيابي جامع از كلاس به عمل مي آيد ومدير ياد گيري كليد آزمون را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد تا خود را ارز يابي كنند براي ياد گيري بهتر پيشنهادات خود را به گروه اعلام كنند
ج)طرح روشن سازي طرز تلقي
مراحل:
1)طرح سوالات كتبي تشريحي توسط مدير يادگيري درموردموضوع مورد نظر و اعلام پاسخ هاتوسط ها توسط خودافراد
2)طرح سوالات چند گزينه اي بر اساس پاسخ هاي تشريحي توسط مدير يادگيري واعلام گزينه هاي جواب توسط دانش آموزان
3) از گزينه هايي كه بيشترين انتخاب را داشته اندتوسط يك ياچند نفر از طرفداران دفاع مي شود تا مخالفان را قانع كنند
4)بهبود طرز تلقي افراد وگروه ها در مورد راه حل ها با شنيدن نظرات ديگران وانتخاب بهترين راه حل ها

د)طرح قضاوت عملكرد:
مراحل:
1)انجام تكاليف مهارتي به صورت فردي
2)مشخص نمودن معيار هاي انجام فعاليت ها از طريق بحث تيمي
3)تكميل كردن تكاليف فردي بر اساس معيارهاي درون گروهي
4) توضيح دادن ملاك هاي استاندارد توسط مدير ياد گيري
5)اصلاح وتكميل تكاليف بر اساس ملاك هاي استاندارد
6)دريافت انتقادها برانجام عملكرد توسط اعضاي تيم وبالا بردن كيفيت تكاليف با توجه به معيار ها
6)استفاده از آموخته ها در انجام تكاليف بعدي
تلخيص از كتاب :غني سازي فرهنگ آموزش وياد گيري ،دكتر بهمن حوريزاد،ناشر سايه سخن

ه) روش دريافت مفهوم (نمونه اي از تدريس املاي فارسي اول راهنمايي)

1) گام اول :شناسايي مفهوم
ابتدا دو سري از مفاهيم مربوط به يك درس را پاي تخته مي نويسيم ، سري اول رابا علامت بله يا مثبت معرفي مي كنيم وسري دوم را باعلامت خير يا منفي : مثلا در درس املاي فارسي ،
بله:….. . حيات ، غريب ، گزار ، فراغ‌، خار …..
خير:…… كلاس ، انسان ، زاويه ، مقدار، صادق…

اكنون از دانش آموزان مي خواهيم كه به اين دو سري كلمات دقيق شوند وتصور كنند كلمات سري (بله ) داراي چه ويزگي مخصوصي هستند كه سري (خير ) اين ويزگي راندارند.
دانش آموزان در داخل گروه ها فكر مي كنند وهر گروه پاسخ خود شان را در يك برگه ي كوچك مي نويسند وبه مامي دهند.

مثلا” ممكن است جواب بدهند : كلمات گروه (بله ) به دو شكل مختلف نوشته مي شوند اما كلمات گروه (خير ) فقط به يك شكل نوشته مي شوند.
بعد از جمع بندي تمام پاسخ ها واعلام پاسخ درست وارد مرحله ي بعد مي شويم

2) گام دوم: دست يابي به مفهوم
در اين مرحله تعدادي از كلمات راپاي تخته مي نويسيم واز گروه هامي خواهيم كه آن هارا در دو گروه (بله ) و(خير ) طبقه بندي كنند . مانند اين كلمات :…… فراق ، مربوط ، راضي ، اقدام…. كه قاعدتا” كلمات( فراق و راضي ) كه به دوشكل نوشته مي شوند در گروه (بله ) وكلمات ( مربوط واقدام ) كه همين يك شكل را دارند در گروه (خير ) خواهند آمد.
3) گام سوم: تحليل راهبرد
بعد از جمع آوري پاسخ هاي گروه ها وتصحيح آن ها از گروه ها مي خواهيم كهدر باره ي يافته هاي خود در داخل گروه تبادل نظر كنند و اين بار خودشان جدولي شامل دوستون (بله ) و (خير ) تشكيل دهند وكلماتي متناسب با مفهوم هر گروه در داخل جدول قرار دهند

4) گام چهارم :توصيف ونام گذاري مفهوم
در اين مرحله از گروه ها مي خواهيم كه توصيف مناسبي براي كلمات گروه (بله) پيدا كنند مثلا “كلماتي كه داراي تلفظ يكسان هستند ولي معناي متفاوت دارند واملاي آن هم متفاوت است” ومعلم پس از تاءييد ، اين گروه از كلمات را كلمات (هم آوا) مي نامد . در اين جا آموزش مفهوم “هم آوا ” با نشاط وخوشحالي دانش آموزان به پايان مي رسد

تكليف – هر يك از دانش آموزان براي جلسه ي بعد هر چند كلمه ي هم آوا مي توانند پيدا كنندو ( به هر دو شكل ) بنويسند .

يك نكته مفيد كه شايد باموضوع ياد گيري مشاركتي ي ارتباط نباشد:

سازنده‌گرایی چیست؟

سازنده‌گرایی یک رویکرد یادگیری است که بر فعال بودن یادگیرنده در ساختن دانش و فهم آن تأکید می کند
‌دانش که در نتیجه‌ی خلق معنی و در پی تجربه‌ی زندگی ایجاد می‌شود، حاصل تجربه‌ی شخص دیگری نیست؛ بلکه پیامد تجربه‌ی خود فرد است. عمل تدریس به روش سازنده‌گرایی، به یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا اطلاعات جدید را درونی کرده و شکل تازه‌ای به آن‌ها داده و یا آن‌ها را تغییر می‌دهد.
فراگير آموخته ها را به زبان خود وبا تغييراتي كه در شكل آن ها مي دهد به صورت هاي مختلف بيان كند :
مساله بسازد ،نمونه سازي كند ،جلوه هاي جديدي از آن را ايجاد كند ،كار بردهاي عيني راپيدا كند ،انتقاد كند ، پيشنهاد بدهد .

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات